หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ