การขับเคลื่อนจริยธรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

66_O40 คำสั่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม.pdf

แนวปฏิบัติ Do’s and Don’ts 

do_and_dont.pdf

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของโรงเรียนวัดโสภา 

การให้ข้าราชการครูอบรมหลักสูตรที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กิจกรรมธรรมะทุกวันศุกร์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เรียนรู้ฟังธรรม

กับท่านเจ้าอาวาสวัดโสภา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณสถานที่ใกล้ๆโรงเรียนร่วมกับ อบต.     เพื่อสร้างความมีน้ำใจ ช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนให้มีความสะอาดอยู่เสมอ