ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

020610-178 -220965_230218_170727.pdf
w4-2565_230218_170754.pdf