การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การดำเนินการ ปี พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโสภา

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดโสภา

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่