ประกาศเจตนารมณ์

นโยบาย No Gift Policy 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

66_O31 ประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy.pdf

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เจตจำนงผู้บริหาร โรงเรียนวัดโสภา63.pdf
เจตจำนงผู้บริหาร โรงเรียนวัดโสภา63 Eng.pdf

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ไม่รับของขวัญ โรงเรียนวัดโสภา65.pdf
ไม่รับของขวัญ โรงเรียนวัดโสภาEng 65.pdf